Основна спомен – школа "Гојко Друловић"

ОГЛАС

На основу чланa 33. став 2 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13 и 105/14), Интерног упутства о поступку отуђења покретних расходованих ствари и Одлуке Школског одбора од 26.01.2015. године објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ        

 

Предмет поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари из јавне својине је:

а) отпадно гвожђе (расходовани столови и столице) и

б) расходовани рачунари и опрема.

Ствари за продају  означене у  овом  огласу продају се у виђеном стању.

           Поступак-отуђење се спроводи у поступку прикупљања писмених понуда.

           Цена-почетна цена по којој се предмети отуђују заснива се на спроведеном испитивању тржишта предмета отуђења. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати на рачун продавца у року и по договору са продавцем, а пре преузимања робе.

Право учешћа имају правна и физичка лица  (у даљем тексту: понуђач) који поднесе понуду са пратећом документацијом предвиђеном овим огласом.

           Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. О избору најповољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да расходована основна средства преузме у року од три дана од дана закључења уговора, а уплату новчаних средстава изврши након извршеног мерења, а пре преузимања. Све трошкове око мерења, утовара, истовара, транспорта и друго везано за предмет отуђења расходованих ствари, сноси изабрани понуђач.

Непосредан увид у стање предмета отуђења, заинтересована лица могу извршити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана у времену од 09,00-13,00 часова на адреси ОШ ,,Гојко Друловић“ у Радоињи, уз претходну најаву телефоном.

Рок за  достављање понуда је осам дана од дана објављивања  огласа.

Подношење понуда-уз понуду  правна  лица прилажу извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју, а физичка  фотокопију личне карте. Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ ,,Гојко Друловић“ Радоиња, 31318 Кокин Брод са назнаком ,,не отварати-понуда за откуп расходованих ствари“ , поштом  или  лично  у  школи. Понуда се даје у форми динара по килограму (дин/кг).  У  понуди навести  назив, адресу, број телефона, е-mail адресу, потпис од стране овлашћеног лица, као и име особе за контакт. Неблаговремене и  непотпуне понуде ће се одбацити.

         Јавно отварање понуда обавиће се првог наредног дана по истеку рока за достављање понуда са почетком у 12,00 часова, у просторијама  школе  у  Радоињи.

        Особа за контакт која ће пружати евентуалне додатне информације је Милутин Каплановић, домар школе, број телефона 064/2693462, 033/88-281.            

Advertisements

Обавештење

Објављена је листа жеља за упис у средње школе.

os_1319_Zelje

 

Обавештење

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 02.06.2016. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА

ПОЧЕТКОМ У 14:00 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са седнице одржане 14.04.2016.

2. Aнализа успеха и владања ученика 8. разреда на крају наставне године

3. Анализа реализације професионалне оријентације ученика 7. и 8. разреда

4. Организација завршног испита за ученике 8. разреда за упис у средњу школу

5. Доношење одлуке о додели посебних и диплома „Вук Караџић“ за ученике 8.

разреда

6. Организовање мале матуре

7. Извештај учесника семинара

8. Остала питања

Директор школе

Ивана Ђајић

НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И

ЧЛАНА 53. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 02.06.2016. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА

ПОЧЕТКОМ У 13:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА

ДНЕВНИ РЕД:

1. Анализа успеха и владања ученика 8. разреда на крају наставне године

2. Припрема за завршни испит

3. Предлог о додели посебних и диплома „Вук Караџић“ за ученике 8. разреда

4. Остала питања

Директор школе

Ивана Ђајић

ОБАВЕШТЕЊЕ

  • За ученике од I до VII разреда:

 

  1. Субота 28.05.2016. је радна по распореду часова од среде (надокнада часова од 15.06.2016.)
  2. Настава у школској 2015/2016. завршава се у уторак 14.06.2016.

 

  • За ученике VIII разреда:

 

Настава у школској 2015/2016. се завршава у среду, 01.06.2016.

 

  • За све ученике од I до VIII разреда:

 

Екскурзија за ученике од I до VIII разреда организоваће се у петак, 03.06.2016. Све информације о екскурзији добићете од разредних старешина.

 

 

 

 

У Радоињи                                                                             Директор школе:

23.05.2016.                                                                             Ивана Ђајић

У четвртак, 19. маја, одржана је промоција књиге „Шпанска грозница и друге приче“, аутора Мирка Иконића- професора књижевности, писца и критичара из Прибоја. Књижевни скуп је уприличен у библиотеци  матичне школе у Радоињи.

Промоцији су присуствовали наставници и ђаци, као и директор школе и остали гости.

Књигу су представили аутор и Данка Ивановић, наставник српског језика. У представљању књиге су учествовали и ученици, као и бибилиотекар Весна Младеновић.

Након песме и читања насловне приче из збирке, наставница Данка Ивановић је пожелела добродошлицу, а затим говорила о књизи- о постизању универзалних значења преко појединачног и о мотиву гробља у овим приповеткама.

Аутор је прочитао неколико својих песама, као и још једну приповетку, а затим је говорио ученицима о књизи као духовној авантури и о томе колико је важно читати, присећајући се притом својих првих сусрета са књигом и својих првих књижевних покушаја.

Након  представљања књиге, публика је имала прилику да писцу поставља питања.

Ово је прва промоција нове књиге Мирка Иконића, након које ће уследити промоције у Прибоју и Пријепољу.

Књижевни скуп је протекао лепо, уз смех, анегдоте, приче и нова сазнања.

Промоцију су улепшале и девојчице из школског хора- уводном и завршном песмом.

13220533_10208314331192426_1644017412324045518_o13236238_1278943268801026_315680332_n13249596_1278943232134363_1996790595_n

На републичка такмичења ове године пласирала су се два ученика наше школе- Ђорђе Ђенић на Књижевну олимпијаду (ИО Негбина) и Анђелка Каплановић (матична школа), обоје седми разред, на такмичење из биологије.

Оба такмичења су одржана у Београду, на Филолошком и Биолошком факултету, 15. маја.

Ученици су том приликом посетили Саборну цркву, гробове Вука и Доситеја, Калемегдан, Природњачки музеј, Зоолошки врт. Имали су доста слободног времена за обилазак престонице, дружење, а најважније је што су, иако без пласмана, стекли још једно лепо искуство.

Обоје су веома марљиви и одговорни ђаци, што и показује пласман на државни ниво такмичења.

IMG_20160514_184036IMG_20160514_190511IMG_20160515_163656_767IMG_20160515_164004IMG_20160516_092848_441

Облак ознака